Wyszyńskiego 10 lok. 2,  Białystok

Autoryzowany salon Peel Mission

Regulamin

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty gabinetu kosmetologii DepilClinic 

Regulamin świadczenia usług w gabinecie DepilClinic 

Klienci DepilClinic zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty gabinetu w ramach konsultacji czy też zabiegu w salonie DepilClinic oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

Postanowienia ogólne

1. Miejsce wykonywania zabiegów: ul. Wyszyńskiego 10 lokal 2, Białystok i ul. Słonimska 21 lok. 4, Białystok

2. Godziny otwarcia Gabinetu DepilClinic:

 • Poniedziałek-piątek w dni robocze w godzinach 9: 00 – 20: 00
 • W soboty w godzinach 9:00-15:00
 • W święta i dni wolne od pracy salon jest nieczynny.

3. Rezerwacja usług może nastąpić telefonicznie ul. Wyszyńskiego 10 lok 2- tel. 538 651 176 lub 720 792 769, mailowo: salonbialystok@depilclinic.pl,  ul. Słonimska 21 lok 4, tel. 727 935 833 lub przez boksy https://2baf38e6.booksy.com lub https://depilclinic.booksy.com

4. Salon oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych na twarz, szyję, dekolt, okolicę oka oraz ciało, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych i wiele innych usług. Aktualna oferta dostępna jest w recepcji oraz stronie internetowej www.DepilClinic.pl

5. Wszystkie usługi świadczone w Gabinecie DepilClinic mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez  nasz personel nie są poradami lekarskim.

6. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

7. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Gabinet DepilClinic zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

8. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.

9. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.

10. Nasze promocje i rabaty nie łączą się. Regulamin poszczególnych promocji określają odrębne regulaminy.

11. Za usługi świadczone w Gabinecie DepilClinic płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, przelewem na wskazane konto oraz w systemie LmPay. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.

12. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na nasz adres DepilClinic, u. Wyszyńskiego 10 lokal 2, 15-888 Białystok

13. Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie Gabinetu DepilClinic bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania gabinetu.

14. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu Gabinet DepilClinic nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

15. Personel Gabinetu DepilClinic zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zarezerwowanego zabiegu do 24 godzin przed jego terminem, lub w wyjątkowych sytuacjach w dniu zarezerwowanej wizyty, w sytuacjach losowych, niezależnych od firmy- np. choroba pracownika, awaria urządzenia, i inne.

16. Produkty zakupione w salonie DepilClinic nie podlegają zwrotom ani wymianie.

 

Klient Gabinetu DepilClinic

1. Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, poniżej 18 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

3. Klient Gabinetu DepilClinic zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i  P. Poż., oraz wykonywania poleceń pracowników Gabinetu DepilClinic

4. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na terenie gabinetu z przyczyn zależnych od Klienta.

5. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną pierwszą wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zadatku w wysokości 50 % wartości rezerwowanej usługi, który przepada z chwilą ponownego niestawienia się w umówionym terminie. Wpłaty zadatku można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na nasze konto. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie Gabinetu DepilClinic najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.

6. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem lub odwoływanie w godzinach zamknięcia salonu, uprawnia Gabinet do potraktowania wizyty jakby się odbyła oraz do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej. Wizyty odwoływane w dniu, gdy salon jest zamknięty- niedziele, święta lub po godzinach pracy salonu, są traktowane jak nie odwołane zgodnie z regulaminem.

7. W przypadku nie stawienia się na zabieg potwierdzony z promocji- kolejna wizyta jest pełnopłatna.

Zabiegi

1. W trosce o wysoką jakość usług w Gabinecie DepilClinic Klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do zabiegu.

 • Umówiona godzina jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość minut spóźnienia danego Klienta.
 • Czas podany obejmuje czas wejścia do pomieszczenia i samego zabiegu.

2. Klient będący naszym gościem pierwszy raz zobowiązany jest do przybycia 10 minut przed wyznaczoną godziną zabiegu, w celu wypełnienia „Karty konsultacyjnej Klienta Gabinetu DepilClinic”, która jest niezbędna do wykonania zabiegu.

3. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych. Przed przystąpieniem do zabiegu kosmetolog przedstawi koszty zabiegu jednorazowego oraz pełnej kuracji, aby klient świadomie mógł podjąć decyzję o kontynuacji terapii.

4. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

5. Klienci przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o:

 • chorobach serca,
 • używaniu rozrusznika serca,
 • chorobach nowotworowych,
 • stanach zapalanych w fazie ostrej,
 • przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych,
 • ciąży lub okresie połogowym,
 • posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych),
 • przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi
 • oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

6. Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

7. Osoby niepełnoletnie w wieku do 18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

8. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

9. Zakup zabiegu lub korzystanie z innych usług w Gabinecie DepilClinic równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych w Gabinecie DepilClinic oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

10. Personel Gabinetu DepilClinic zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu Klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych,
w przypadku nie wypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Karta Klienta, złego samopoczucia Klienta. W przypadku braku wcześniejszego powiadomienia personelu Gabinetu DepilClinic o ww. chorobie i uzyskaniu zgody na zabieg – opłata wniesiona przez Klienta nie zostanie zwrócona.

11. Personel Gabinetu DepilClinic zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp.).

12. Choroba: Jeśli Klient jest chory lub przeziębiony zobowiązany jest do odwołania wizyty i wcześniejszego poinformowania Gabinetu DepilClinic o tym fakcie.

13. Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.

14. Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

15. Na terenie całego gabinetu DepilClinic obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

16. Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie na wniosku reklamacyjnym dostępnym w gabinecie -osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem
poleconym.

17. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika sprzedaży usługi czy towaru), czy wydanego karnetu zabiegowego.

18. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu. Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w gabinecie.

19. Każda klientka i każdy klient maja prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

20. Jeżeli klientka/klient nie przyjdzie na umówioną godzinę potwierdzonej wizyty z pakietu i nie powiadomi o swojej nieobecności min. 24 h przed planowanym zabiegiem- w godzinach pracy salonu, Gabinet traktuje to jako usługę zrealizowaną, może zdjąć zabieg z pakietu, na który klientka nie przyszła lub jeśli klient/klientka posiada pkt w programie lojalnościowym zdjąć odpowiednią ilość pkt. W wyjątkowych sytuacjach, gdy jest to pierwszy, jednorazowy incydent, salon może zgodzić się na pobranie symbolicznej opłaty 30zł- za każdy 1 zabieg, na który został zarezerwowany czas, 60zł- w przypadku nieprzyjścia na 2 zabiegi łączone (np. endermologia i masaż wibracyjny).

21. Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu.

22. Zabiegi bezpłatne, sponsorowane, nagrody, itp- są traktowane jako specjalne- tylko 1 raz można umówić termin takiej wizyty, jest ona traktowana od razu jak potwierdzona- termin ustalony jest wcześniej z klientem i wprowadzony do systemu rezerwacji, w przypadku niestawienia się w umówionym terminie na zabieg, traktowany jest jak zrealizowany.Zabiegi sponsorowane, nagrody, bezpłatne- są traktowane jako specjalne, nie są przekładane na inne terminy, obowiązuje zasada rezerwacji 1 terminu i blokady jej w systemie. Firma DepilClinic nie rezerwuje ponownie terminu na bezpłatny zabieg, 1 zabieg= 1 termin, 2 zabiegi= 2 terminy, itd. Niezależnie od przyczyny niestawienia się, nie ma możliwości ponownej rezerwacji czasu na taką samą bezpłatną usługę, wymagana jest wtedy opłata zgodnie z cennikiem usług.

23. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

Bon prezentowy

1. Bon prezentowy, zwany dalej bonem/zaproszeniem upominkowym to

 • bon na zabiegi kosmetyczne w Gabinecie DepilClinic,
 • na określoną kwotę który zostaje nabyty w gabinecie przez klienta, dalej zwanego zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwaną dalej Obdarowaną.

2. Bony upoważniają do skorzystania/zakupu zabiegów kosmetycznych w pełnej kwocie lub w ofercie pakietowej w gabinecie zgodnie z aktualnym cennikiem.

3. Zaproszenie upominkowe jest wypisywane dla konkretnej osoby (lub firmy) na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.

4. Zaproszenie może być zakupione poprzez:

 • zamówienie złożone za pomocą poczty elektronicznej poprzez

  *adres salonbialystok@depilclinic.pl
  *wówczas płatność dokonywana jest przelewem,
  *Zaproszenie może być odebrane w siedzibie Gabinetu DepilClinic
  *bądź wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres za dopłatą w wysokości ceny wysyłki listu poleconego.
  *może być wystawiony e-voucher i przesłany drogą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu.

 • Wizytę w gabinecie

5. Płatność za Zaproszenia upominkowe może nastąpić gotówką, przelewem, kartą płatniczą.

6. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Zaproszenia upominkowego, Gabinet DepilClinic nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.

7. Ważność Zaproszenia upominkowego

 • wynosi 3 miesiące od daty zakupu. Dopuszcza się przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu Gabinetu DepilClinic w czasie zakupu bądź w momencie, gdy ważność Zaproszenia upominkowego dobiega końca.
 • Po zakończeniu ważności Zaproszenia upominkowe będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.

8. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione Zaproszenia upominkowe czy bony, vouchery.

9. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegu z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

 • z informacją o płatności bonem.
 • płatności bonem należy poinformować przed rozpoczęciem zabiegu

10. Jeżeli osoba dysponująca Zaproszeniem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności minimum dzień przed zabiegiem w dni pracujące salonu, Gabinet traktuje to jako usługę zrealizowaną. W niedzielę i święta i  po godzinach pracy salonu -nie odbieramy telefonów i nie odwołujemy wizyt.

11. Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wykupionego na Zaproszeniu upominkowym na równowartość innych zabiegów oferowanych w Gabinecie DepilClinic w przypadku wystąpienia przeciwwskazań.

12. Zakup Zaproszenia lub usługi stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie

Pakiety i karnety zabiegowe

1. Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi. Przy czym w momencie zakupu karnetu na zabiegi klient dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie.

2. Zakup pakietu zabiegów w promocyjnej cenie zobowiązuje klienta do przestrzegania zaleceń prowadzącego kosmetologa m. in. zachowanie należnych odstępów między zabiegami, stosowanie odpowiedniej terapii domowej oraz wykorzystanie całego pakietu tak, aby rezultaty były najkorzystniejsze dla klienta. Za wszelkie odstępstwa spowodowane wyborami i decyzjami klienta salon nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny efekt.

3. Klientka lub klient, którzy zakupili karnet zobowiązani są do aktywowania karnetu tzn. skorzystania z pierwszego zabiegu w ciągu 30 dni od momentu zakupu.

4. Wszystkie wykupione a nie wykorzystane usługi są zwrotne, wszelkie wpłacone i nie wykorzystane zaliczki są zwrotne na zasadach zgodnych z regulaminem DepilClinic, o ile nie upłynął termin ważności karnetu/ pakietu.

5. Przy wykupie serii zabiegów obowiązuje opłata „z góry”.

6. Każdy karnet objęty jest terminem ważności (min 6 miesięcy- max 36msc w zależności od wielkości pakietu i ustalonej rytmiczności zabiegowej-należy dopytać sprzedawcę). O ważności karnetu decyduje jego data rozpoczęcia lub kupna (zależy od pisemnych ustaleń z personelem Gabinetu DepilClinic).

7. Promocje nie łączą się.

8. W przypadku nie stawienia się na zabieg potwierdzony lub odwołanie go w terminie niezgodnym z regulaminem z zakupionego pakietu, wizyta traktowana jest jakby się odbyła i zabieg odpisywany jest z pakietu lub od kwoty wpłaconej w formie zaliczki/ zadatku na usługi.

9. W przypadku rezygnacji z karnetu/pakietu lub wpłaconej zaliczki na usługi należy zgłosić się do salonu z paragonem, wypełnić formularz zwrotu. W takiej sytuacji zabiegi wykorzystane z pakietu rozliczane są w płatności jednorazowej, sprawdzana jest historia wizyt w salonie, odliczane są z pakietu w płatności jednorazowej wszystkie wizyty, na które klient nie stawił się mimo ich potwierdzenia, odliczane są wszystkie zniżki należne przy zakupie pakietu a wszelkie podarowane produkty gratisowe są odliczane w pełnej kwocie- cenie. Po odliczeniu wymienionych kwot oraz rozliczeniu płatności za obsługę zwrotu -od wpłaconej kwoty na pakiet/karnet lub w formie zaliczki, w formularzu zwrotu zostanie wpisana kwota do zwrotu i zostanie ona przelana na konto klienta do 14 dni roboczych od wypełnienia formularza, chyba że klient zawarł umowę na odległość z firmą zewnętrzną Mediraty/ LMPay, wtedy rozliczenie następuje z daną firmą. Jeśli kwota zwrotu jest niższa niż koszt obsługi zwrotu menadżer przedstawia możliwość wykorzystania wpłaconej zaliczki w jak najkorzystniejszy sposób dla klienta.

10. Zwrot usługi – zaliczki, wpłaty na pakiet, czy zabieg jednorazowy z wyłączeniem bonów prezentowych, odbywa się na podstawie paragonu zwracanego podczas wypełniania formularza zwrotu. Usługa obsługi zwrotu jest płatna i  wynosi 150zł. Tylko usługa obsługi zwrotu w tym samym dniu roboczym, w którym dokonano zakupu pakietu czy wpłacono zaliczkę jest bezpłatna- jeśli rozliczenie nastąpi przed zamknięciem dnia na kasie. W przypadku potrzeby ponownych konsultacji na temat zwrotu obowiązuje umówienie kolejnej konsultacji z kosmetologiem lub menadżerem i tak jak każda konsultacja wynosi 150zł. Umawiając się przez booksy należy wybrać usługę: Obsługa zwrotu- konsultacja- 150zł. Jeśli tę wizytę zrealizujesz w dniu, w którym zakupiłaś pakiet- usługa jest bezpłatna- podstawą jest paragon wydany w tym samym dniu, co wypełniony formularz podczas wizyty obsługi zwrotu i termin obsługi zwrotu przed zamknięciem zmiany na kasie fiskalnej.

11. Pakiety specjalne zakupione w promocji łączonej np. z innymi usługami lub / i z produktami w cenie -nie podlegają zwrotom ani wymianie. W wyjątkowej sytuacji, mogą zostać rozliczone na zasadach zgodnych z regulaminem po odliczeniu wszelkich kosztów- zniżek, gratisów, poniesieniu kosztów obsługi zwrotu, itd. oraz wszelkich wizyt potwierdzonych, na które klient nie stawił się- tylko po uzyskaniu zgody salonu na takie rozwiązanie i po uregulowaniu wszelkich należności względem salonu.

12. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu, ale bez szkody dla klientki czy klienta. Ewentualne skrócenie zabiegu będzie dotyczyć jedynie skrócenia etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić tylko w przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia wykonania zabiegu, lub takie przesunięcie będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.

13. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 12 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu

Program lojalnościowy i rekomendacyjny

1. Z programu może skorzystać każdy klient DepilClinic.
2. Udział jest bezpłatny  i dobrowolny, w każdym roku kalendarzowym obowiązuje nowa kampania rekomendacyjna.
3. Rekomendacja- obejmuje gratisowe zabiegi lub inne nagrody ustalone przez salon za aktywne polecenie innej osoby, która nie jest klientem salonu Depilclinic.
4. Gratisowe zabiegi należy wykorzystać w roku kalendarzowym, w którym obowiązuje dana kampania rekomendacyjna lub na zasadach określonych przez salon do danej aktywnej kampanii sezonowej.
5. Zabiegi nie wykorzystane w terminie niezależnie od przyczyn, przepadają, nie przechodzą na inny sezon czy kolejny rok.
6. Jeśli klient nie stawi się na zabieg z rekomendacji, na który był umówiony, czyli miał zarezerwowany w kalendarzu miejsce- traktujemy go jakby został zrealizowany – niezależnie od przyczyny  i potwierdzenia terminu.
7. Od lutego 2022r. obowiązuje program lojalnościowy, do którego dobrowolnie może przystąpić każdy klient salonu. W 2022 r. zbierane punkty można wymienić na zniżki na zakup pakietów, zgodnie z dostępnością nagród.
8. Zasady programu są aktualne na dany rok kalendarzowy, wszelkie niewykorzystane punkty, zniżki czy inne przywileje z danego roku, nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy.
9. Od lutego 2022r. aby skorzystać z kampanii rekomendacyjnej należy najpierw przystąpić do programu lojalnościowego, inaczej nie przysługują nagrody z kampanii rekomendacyjnej.
10. Klient ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w programie lojalnościowym w każdym czasie.
12. W trakcie roku kalendarzowego warunki programu mogą ulec zmianie.