Wyszyńskiego 10 lok. 2,  Białystok

Autoryzowany salon Peel Mission

Regulamin

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty gabinetu kosmetologii DepilClinic 

Regulamin świadczenia usług w gabinecie DepilClinic 

Klienci DepilClinic zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty gabinetu DepilClinic oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

Postanowienia ogólne

1. Miejsce wykonywania zabiegów: ul. Wyszyńskiego 10 lokal 2, Białystok i ul. Słonimska 21 lok. 4, Białystok

2. Godziny otwarcia Gabinetu DepilClinic:

 • Poniedziałek-piątek w dni robocze w godzinach 9: 00 – 20: 00
 • W soboty w godzinach 9:00-15:00

3. Rezerwacja usług może nastąpić telefonicznie ul. Wyszyńskiego 10 lok 2- tel. 538 651 176 lub 720 792 769, mailowo: salonbialystok@depilclinic.pl, ul. Słonimska 21 lok 4, tel. 727 935 833.

4. Salon oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych i wiele innych usług. Aktualna oferta dostępna jest w recepcji oraz stronie internetowej www.DepilClinic.pl

5. Wszystkie usługi świadczone w Gabinecie DepilClinic mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez  nasz personel nie są poradami lekarskim.

6. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

7. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Gabinet DepilClinic zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

8. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.

9. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.

10. Nasze promocje i rabaty nie łączą się. Regulamin poszczególnych promocji określają odrębne regulaminy.

11. Za usługi świadczone w Gabinecie DepilClinic płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, przelewem na wskazane konto oraz w systemie MediRaty. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.

12. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na nasz adres DepilClinic, u. Wyszyńskiego 10 lokal 2, 15-888 Białystok

13. Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie Gabinetu DepilClinic bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania gabinetu.

14. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu Gabinet DepilClinic nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

15. Personel Gabinetu DepilClinic zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zarezerwowanego zabiegu do 24 godzin przed jego terminem, lub w wyjątkowych sytuacjach w dniu zarezerwowanej wizyty, w sytuacjach losowych, niezależnych od firmy- np. choroba pracownika, awaria urządzenia, i inne.

Klient Gabinetu DepilClinic

1. Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, poniżej 18 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

3. Klient Gabinetu DepilClinic zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i  P. Poż., oraz wykonywania poleceń pracowników Gabinetu DepilClinic

4. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na terenie gabinetu z przyczyn zależnych od Klienta.

5. W przypadku, gdy Klient 3-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zadatku w wysokości 50 % wartości rezerwowanej usługi, który przepada z chwilą ponownego niestawienia się w umówionym terminie. Wpłaty zadatku można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na nasze konto. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie Gabinetu DepilClinic najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.

6. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Gabinet do potraktowania wizyty jakby się odbyła oraz do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta inaliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej.

Zabiegi

1. W trosce o wysoką jakość usług w Gabinecie DepilClinic Klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do zabiegu.

 • Umówiona godzina jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość minut spóźnienia danego Klienta.
 • Czas podany obejmuje czas wejścia do pomieszczenia i samego zabiegu.

2. Klient będący naszym gościem pierwszy raz zobowiązany jest do przybycia 10 minut przed wyznaczoną godziną zabiegu, w celu wypełnienia „Karty konsultacyjnej Klienta Gabinetu DepilClinic”, która jest niezbędna do wykonania zabiegu.

3. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.

4. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

5. Klienci przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o:

 • chorobach serca,
 • używaniu rozrusznika serca,
 • chorobach nowotworowych,
 • stanach zapalanych w fazie ostrej,
 • przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych,
 • ciąży lub okresie połogowym,
 • posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych),
 • przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi
 • oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

6. Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

7. Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

8. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

9. Zakup zabiegu lub korzystanie z innych usług w Gabinecie DepilClinic równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych w Gabinecie DepilClinic oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Za ewentualne konsekwencje odpowiedzialność ponosi Klient.

10. Personel Gabinetu DepilClinic zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu Klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych,
w przypadku nie wypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Karta Klienta, złego samopoczucia Klienta. W przypadku braku wcześniejszego powiadomienia personelu Gabinetu DepilClinic o ww. chorobie i uzyskaniu zgody na zabieg – opłata wniesiona przez Klienta nie zostanie zwrócona.

11. Personel Gabinetu DepilClinic zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp.).

12. Choroba: Jeśli Klient jest chory lub przeziębiony zobowiązany jest do odwołania wizyty i wcześniejszego poinformowania Gabinetu DepilClinic o tym fakcie. Ma to na
celu ochronę zdrowia pozostałych Klientów i naszego personelu.

13. Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.

14. Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

15. Na terenie całego gabinetu DepilClinic obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

16. Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie na wniosku reklamacyjnym dostępnym w gabinecie osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem
poleconym.

17. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika sprzedaży usługi czy towaru), czy wydanego karnetu zabiegowego.

18. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu. Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w gabinecie.

19. Każda klientka i każdy klient maja prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

20. Jeżeli klientka/klient nie przyjdzie na umówioną godzinę potwierdzonej wizyty i nie powiadomi o swojej nieobecności min. dzień wcześniej, Gabinet traktuje to jako
usługę zrealizowaną.

21. Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu.

22. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

Bon prezentowy

1. Bon prezentowy, zwany dalej bonem/zaproszeniem upominkowym to

 • bon na zabiegi kosmetyczne w Gabinecie DepilClinic,
 • na określoną kwotę który zostaje nabyty w gabinecie przez klienta, dalej zwanego zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwaną dalej Obdarowaną.

2. Bony upoważniają do skorzystania/zakupu zabiegów kosmetycznych w gabinecie zgodnie z aktualnym cennikiem.

3. Zaproszenie upominkowe jest wypisywane dla konkretnej osoby (lub firmy) na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.

4. Zaproszenie może być zakupione poprzez:

 • zamówienie złożone za pomocą poczty elektronicznej poprzez

  *adres salonbialystok@depilclinic.pl
  *wówczas płatność dokonywana jest przelewem,
  *Zaproszenie może być odebrane w siedzibie Gabinetu DepilClinic
  *bądź wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres za dopłatą w wysokości ceny wysyłki listu poleconego.
  *może być wystawiony e-voucher i przesłany drogą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu.

 • Wizytę w gabinecie

5. Płatność za Zaproszenia upominkowe może nastąpić gotówką, przelewem, kartą płatniczą.

6. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Zaproszenia upominkowego, Gabinet DepilClinic nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.

7. Ważność Zaproszenia upominkowego

 • wynosi 3 miesiące od daty zakupu. Dopuszcza się przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu Gabinetu DepilClinic w czasie zakupu bądź w momencie, gdy ważność Zaproszenia upominkowego dobiega końca.
 • Po zakończeniu ważności Zaproszenia upominkowe będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.

8. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione Zaproszenia upominkowe.

9. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegu

 • z informacją o płatności bonem.
 • płatności bonem należy poinformować przed rozpoczęciem zabiegu

10. Jeżeli osoba dysponująca Zaproszeniem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, Gabinet traktuje to jako usługę zrealizowaną.

11. Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wykupionego na Zaproszeniu upominkowym na równowartość innych zabiegów oferowanych w Gabinecie DepilClinic w przypadku wystąpienia przeciwskazań.

12. Zakup Zaproszenia lub usługi stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie

Pakiety i karnety zabiegowe

1. Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi. Przy czym w momencie zakupu karnetu na zabiegi klient dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie.

2. Zakup pakietu zabiegów w promocyjnej cenie zobowiązuje klienta do przestrzegania zaleceń prowadzącego kosmetologa m. in. zachowanie należnych odstępów między zabiegami oraz wykorzystanie całego pakietu tak, aby rezultaty były najkorzystniejsze dla klienta.

3. Klientka lub klient, którzy zakupili karnet zobowiązani są do aktywowania karnetu tzn. skorzystania z pierwszego zabiegu w ciągu 30 dni od momentu zakupu.

4. Rabat przyznawany do serii zabiegów wyklucza wszelkie wymiany zabiegów na inne w tej cenie.

5. Przy wykupie serii zabiegów obowiązuje opłata „z góry”.

6. Każdy karnet objęty jest terminem ważności (min 6 miesięcy- max 24msc). o O ważności karnetu decyduje jego data rozpoczęcia lub kupna (zależy od pisemnych ustaleń z personelem Gabinetu DepilClinic).

7. Promocje nie łączą się.

8. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu, ale bez szkody dla klientki czy klienta. Ewentualne skrócenie zabiegu będzie dotyczyć jedynie skrócenia etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić tylko w przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia wykonania zabiegu, lub takie przesunięcie będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.

9. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 12 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

Program lojalnościowy i rekomendacyjny

1. Z programu może skorzystać każdy klient DepilClinic.
2. Udział jest bezpłatny  i dobrowolny, w każdym roku kalendarzowym obowiązuje nowa kampania rekomendacyjna. Klient ma możliwość skorzystać z kampanii rekomendacyjnej 3 razy w każdym roku kalendarzowym.
3. Rekomendacja- obejmuje gratisowe zabiegi za aktywne polecenie innej osoby, która nie jest klientem salonu Depilclinic.
4. Gratisowe zabiegi należy wykorzystać w roku kalendarzowym, w którym obowiązuje dana kampania rekomendacyjna.
5. Zabiegi nie wykorzystane w terminie niezależnie od przyczyn, przepadają, nie przechodzą na kolejny rok.
6. Jeśli klient nie stawi się na zabieg z rekomendacji, na który był umówiony- traktujemy go jakby został zrealizowany – niezależnie od przyczyny  i potwierdzenia terminu.
7. Od lutego 2022r. obowiązuje program lojalnościowy, do którego dobrowolnie może przystąpić każdy klient salonu. W 2022 r. zbierane punkty można wymienić na 50zł i 100zł zniżkę na zakup wybranego pakietu.
8. Zasady programu są aktualne na dany rok kalendarzowy, wszelkie niewykorzystane punkty, zniżki czy inne przywileje z danego roku, nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy.
9. Od lutego 2022r. aby skorzystać z kampanii rekomendacyjnej należy najpierw przystąpić do programu lojalnościowego, inaczej nie przysługują gratisowe zabiegi za aktywną rekomendację.
10. Aktywna rekomendacja – osoba z polecenia kupiła pakiet i go wykorzystała- wtedy do odbioru osobie rekomendującej należy się określony zabieg.
11. Z programu lojalnościowego zdejmowane są punkty bez informowania o tym klienta w przypadku, gdy nie przyjdzie na potwierdzoną wizytę: 1 raz- 500 punktów, 2 raz- 1000 punktów, 3 raz- 2000 punktów, 4 raz-3000 punktów.
12. W trakcie roku kalendarzowego warunki programu mogą ulec zmianie.